Co nabízíme

Strategickou komunikaci

Dobré jméno firmy je předpokladem k získání, resp. udržení důvěry akcionářů, zákazníků i zaměstnanců. Pozitivní vnímání firmy je ovlivněno tradicí, podnikatelskou strategií a způsobem prezentace jednotlivých aktivit. Vytváření dobré pověsti je běh na dlouhou trať, a proto vyžaduje dlouhodobou a systematickou komunikaci se všemi základními cílovými skupinami. Strategická komunikace zahrnuje tyto oblasti:

 • dlouhodobé strategie public relations
 • mediální audit
 • analýza image vztahů s veřejností
 • strategické a taktické plánování
 • odborné konzultace
 • informace o mediálním trhu ČR
 • sponzoring

nahoru

Krizovou komunikaci

Při všech činnostech může dojít vlastním pochybením nebo v důsledku vnějších okolností k situaci, která může negativně ovlivnit důvěryhodnost podnikatelského subjektu. Na některé mimořádné situace se lze v předstihu připravit, a zmírnit tak negativní následky nepředvídaných akcí. V případě negativního dění je možno správně vedenou komunikací s médii dopady zmírnit, či najít cestu k jejich postupnému vyvracení. V rámci přípravy na krizovou komunikaci je vhodné zpracovat:

 • krizové manuály
 • tréninkové moduly – příprava a předcházení krizových situací
 • taktická řešení vzniklých krizí
 • komunikaci s médii a cílovými skupinami v případě krize

nahoru

Vztahy se sdělovacími prostředky

Základem kvalitní komunikace jsou vztahy s médii a znalost aktuální situace, která se v dnešní době rychle vyvíjí a mění. Znalost místního mediálního prostředí a dlouhodobé zkušenosti s jednotlivými médii jsou předpokladem vytváření pozitivního mediálního obrazu klienta. Monitorujeme, jakými tématy se zabývají jednotlivá média a která sdělení pro ně mohou být zajímavá. Komunikace s médii může mít mnoho forem:

 • tiskové konference
  • návrh programu a obsahu
  • zajištění mluvčích
  • výběr a pozvání relevantních novinářů
  • příprava kompletních tiskových materiálů za úzké spolupráce s mluvčími i klientem
  • distribuce materiálů médiím
  • komplexní technické zajištění tiskové konference
  • moderování
  • příprava účastníků (mediální tréninky)
  • koordinace průběhu akce
  • následná koordinace mediálního pokrytí
  • monitorování médií, vyhodnocení mediálního dopadu
 • kulaté stoly
 • pracovní setkání s novináři
 • interview
 • individuální rozhovory
 • tisková sdělení
 • exkluzivní materiály pro média
 • formulace sdělení
 • psaní textů

nahoru

Monitoring médií

Není možné komunikovat bez znalosti základních informací, týkajících se dané problematiky. Proto naši klienti využívají možnosti zpětné analýzy mediálního pokrytí problematiky/odvětví/konkurence, stejně tak jako aktuální sledování ohlasu na nové aktivity. Ucelený pohled na mediální aktivity sledovaného subjektu přináší elektronický monitoring, který zahrnuje sledování tištěných i elektronických médií, rádií a televize. Nashromážděné informace jsou průběžně vyhodnocovány a výstupem je stručná charakteristika aktuální situace a doporučení dalších aktivit, případně realizace příslušných opatření. Monitoring médií zahrnuje:

 • základní elektronický monitoring médií (denní, týdenní, měsíční)
 • mediální analýzy

nahoru

Mediální tréninky

Vystupovat na veřejnosti je nezbytnou dovedností každého úspěšného manažera. Významnou roli zde hraje nadání, ale řadu dovedností a praktických zkušeností lze získat kvalitním mediálním tréninkem. Cílem je zdokonalit kvalitu projevu, zachovat rozvážnost, dokázat srozumitelně sdělit své myšlenky a dokázat čelit mnohdy agresivním novinářským dotazům. Mediální trénink může mít několik forem:

 • teoretická příprava
 • praktické cvičení
 • speciální trénink (televizní vystoupení, rozhlasové interview, krizová komunikace)
 • konzultace vzhledu a vystupování aktéra

nahoru

Internetovou komunikaci

Internetový věk s sebou přináší nutnost využívat všech možností komunikace, a znásobit tak účinky komunikovaných sdělení. Internet a internetová komunikace je tak nedílnou součástí komunikačních prostředků. Internetová komunikace zahrnuje:

 • tvorbu a aktualizaci webových stránek
 • vytváření uživatelských databází
 • on-line komunikaci s cílovými skupinami
 • vyhodnocování ohlasu a jeho další zapracování do následných projektů
 • propojení komunikace elektronické s ostatními aktivitami klienta

nahoru

Realizaci akcí

 • společenské akce, plesy, VIP setkání, divadelní představení (organizováno v rámci dlouhodobých projektů klienta s cílem dosažení další úrovně komunikace s definovanými klíčovými cílovými skupinami)
  • výběr originálních prostor
  • tisk a distribuce pozvánek
  • sestavení kulturního programu (moderátoři, hosté, interpreti)
  • občerstvení
  • koordinace aktivit

nahoru

Dny prevence zdraví v podnicích

Provádíme měření zdravotních parametrů (tuk v těle, BMI, cholesterol, tlak, index tělesné zdatnosti), včetně individuálního nutričního poradenství dle naměřených výsledků. Také organizujeme přednášky o zdravém životním stylu. Akce jsou individualizovaná dle povahy společnosti a jejích cílů. Zároveň připravíme vyhodnocení výsledků, souhrnnou zprávu a reportáž z akce pro interní komunikaci.

nahoru

Publikace a informační materiály

I v době internetu a elektronických médií mají tištěné publikace velký význam. Tiskoviny jsou osvědčený nositel informací pro různé cílové skupiny od zaměstnanců přes obchodní partnery až k zákazníkům. Jedná se zejména o:

 • výroční zprávy
 • firemní časopisy, prezentační a informační materiály
  • příprava textů
  • grafické řešení, fotodokumentace
  • korektury
  • jazykové verze
  • tisk
  • distribuce

nahoru

Produktovou a marketingovou komunikaci

Osobní kontakt s cílovou skupinou, jejíž názory je nutné ovlivnit, je nejúčinnější formou komunikace. Mezi nejefektivnější formy této komunikace patří:

 • pořádání prezentací, seminářů, přehlídek a zvláštních akcí
  • výběr cílových skupin
  • spolupráce při vytváření záměru
  • zpracování scénáře a zajištění programu
  • příprava a distribuce pozvánek, ověření účasti
  • technické a organizační zabezpečení
  • navazující zajištění publicity
  • sledování výsledků a vyhodnocení
 • provádění ucelených kampaní regionálních i celoplošných
 • vytváření událostí pro zákazníky a spotřebitele od jednorázových akcí po dlouhodobé kampaně
 • obchodní prezentace pro zákazníky
 • příprava témat a příběhů pro média
 • předváděcí akce, dny otevřených dveří

nahoru

Interní komunikaci

Komunikace se zaměstnanci je důležitou součástí integrované komunikace. Zaměstnanci jsou významnou cílovou komunikační skupinou, protože bývají hlavním zdrojem prosperity firem. Kvalitní a systematická komunikace se zaměstnanci přispívá ke zvýšení loajality kolektivu zaměstnanců a k rozvoji firemní kultury. V konečném důsledku tak interní komunikace ovlivňuje výkonnost celé firmy. Interní komunikace zahrnuje:

 • na základě průzkumu jasně definovat problematické otázky, potřeby, hodnoty a názory zaměstnanců
 • zajistit soulad interní komunikace s dlouhodobými podnikatelskými záměry firmy
 • nastavit pravidla pro efektivní předávání informací
 • firemní časopisy
 • sportovní a kulturní akce pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
 • firemní rituály (motivační, rozvojové, informační)

nahoru