Service Category: Služby pro vás

Strategická komunikace

Dobré jméno firmy je předpokladem k získání a poté udržení důvěry akcionářů, zákazníků i zaměstnanců. Pozitivní vnímání firmy je ovlivněno nejen tradicí a podnikatelskou strategií, ale i způsobem prezentace jednotlivých aktivit. Vytváření dobré pověsti je běh na dlouhou trať, a proto také vyžaduje dlouhodobou a systematickou komunikaci se všemi definovanými základními cílovými skupinami.

Strategická komunikace zahrnuje v našem pojetí oblasti:

 • dlouhodobé strategie public relations
 • mediální audit
 • analýza image vztahů s veřejností
 • strategické a taktické plánování
 • sociální média
 • odborné konzultace
 • informace o mediálním trhu ČR
 • sponzoring

Krizová komunikace

Při všech činnostech může dojít vlastním pochybením nebo v důsledku vnějších okolností
k situacím, které mohou negativně ovlivnit důvěryhodnost firmy nebo produktu. Na některé mimořádné situace se můžete v předstihu cíleně připravit a zmírnit tak negativní následky nepředvídaných situací. V případě krize lze správně vedenou komunikací  dopady zmírnit.

V rámci přípravy na krizovou komunikaci pomůžeme zpracovat, natrénovat a aktivovat:

 • krizové manuály (definice krizových oblastí)
 • tréninkovou  přípravu pro zvládnutí krizových situací
 • taktická řešení pro vzniklé krize
 • komunikaci s médii a vybranými cílovými skupinami v případě krize
 • vyhodnocení krize a zpracování doporučení pro budoucí celkové předcházení či dokonalé zvládnutí podobných situací

Mediální tréninky

Vystupovat na veřejnosti je nezbytnou dovedností každého úspěšného manažera. Významnou roli zde hraje nadání, ale řadu dovedností a praktických zkušeností lze získat kvalitním mediálním tréninkem. Cílem je zdokonalit kvalitu projevu, zachovat rozvážnost, dokázat srozumitelně sdělit své myšlenky a klíčová sdělení, dokázat čelit všem novinářským dotazům.

Mediální trénink může mít několik forem:

 • teoretická příprava
 • praktické cvičení („face to face“)
 • speciální trénink (televizní vystoupení, rozhlasové interview, krizová komunikace)
 • konzultace vzhledu a vystupování aktéra

Monitoring médií

Pro naše klienty pomáháme připravovat monitoring médií šitý na míru s detailní znalostí potřeb a budoucího využití. Jako základ pro spolupráci využíváme možnosti zpětné analýzy mediálního pokrytí problematiky/odvětví/konkurence, stejně tak jako aktuální sledování ohlasu na společně tvořené nové aktivity. Informace jsou průběžně (často i denně) vyhodnocovány a výstupem je stručná charakteristika aktuální situace a doporučení dalších aktivit, případně realizace příslušných opatření.

Monitoring médií zahrnuje:

 • základní elektronický monitoring médií (denní, týdenní, měsíční apod.)
 • mediální analýzy
 • zapracování poznatků do strategie i taktiky PR plánu

Interní komunikace

Komunikace se zaměstnanci je důležitou součástí integrované komunikace. Zaměstnanci jsou významnou cílovou komunikační skupinou, protože bývají hlavním zdrojem prosperity firem. Kvalitní a systematická komunikace se zaměstnanci přispívá ke zvýšení loajality kolektivu zaměstnanců a k rozvoji firemní kultury. V konečném důsledku tak interní komunikace ovlivňuje výkonnost celé firmy.

Interní komunikace, se kterou umíme pomoci, zahrnuje:

 • na základě průzkumu jasně definovat problematické otázky, potřeby, hodnoty a názory zaměstnanců
 • zajistit soulad interní komunikace s dlouhodobými podnikatelskými záměry firmy
 • lokální adaptaci materiálů mateřských mezinárodních firem
 • nastavení pravidel pro efektivní předávání informací
 • firemní časopisy
 • sportovní a kulturní akce pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
 • firemní rituály (motivační, rozvojové, informační)

Realizace akcí

Na velké akce jsou specializované agentury, rádi pomůžeme najít ty nejvhodnější pro vaše potřeby.

Pokud si klient přeje, zajistíme:

 • výběr originálních prostor
 • tisk i distribuci pozvánek a ostatních tištěných materiálů
 • nápady kreativních řešení akcí tak, aby vhodně korespondovaly s firemní/produktovou komunikací
 • skvělé moderátory (i jejich obsahovou přípravu na danou akci)
 • občerstvení
 • spolehlivou koordinaci aktivit

Vztahy se sdělovacími prostředky

Základním stavebním kamenem kvalitní komunikace je orientace v aktuální situaci a potřebách médií, které se v dnešní době rychle vyvíjí a mění. Znalost místního mediálního prostředí a dlouhodobé zkušenosti s jednotlivými médii jsou předpokladem vytváření pozitivního mediálního obrazu klienta. Monitorujeme, jakými tématy se zabývají jednotlivá média a která sdělení pro ně mohou být zajímavá.

Spolupráce s médii může mít formu:

 • tiskové informace nebo tiskové zprávy od nápadu po monitoring
 • tiskové konference od A do Z, zahrnuje:
  • návrh programu a obsahu
  • zajištění mluvčích
  • výběr a pozvání relevantních novinářů
  • přípravu kompletních tiskových materiálů v úzké spolupráci s mluvčími & klientem
  • distribuci materiálů médiím
  • komplexní technické zajištění tiskové konference
  • moderování
  • přípravu účastníků (mediální tréninky)
  • koordinaci průběhu akce
  • následnou koordinaci mediálního pokrytí
  • monitorování médií, vyhodnocení mediálního dopadu
 • kulatého stolu pro média
 • pracovního setkání s novináři
 • dojednaného exkluzivního rozhovoru
 • individuálních rozhovorů
 • exkluzivního materiálu
 • psaní komplexních textů pro advertoriály

Spolupráce v oblasti sociálních médií

Víme, jak je důležité znásobit účinky komunikovaných sdělení a přímá komunikace s cílovými skupinami. Jak je důležitá detekce potenciálních krizí i příležitost k vylepšení služeb a produktů z přímé reakce cílových skupin. Svět sociálních sítí je nedílnou součástí moderní komunikace a dle povahy potřeb projektů nabízíme jak úzkou spolupráci s vašimi interními i externími odborníky, tak zajištění rozšíření týmu speciálně vybranými spolupracovníky tak, abychom maximalizovali účinnost kampaní s využitím připravených materiálů, influencerů a dalších spolupracujících stran. Stojíme za tím, že kromě grafiky je stále důležitý obsah – a ten umíme a rádi tvoříme.

Publikace a informační materiály

I v dnešní elektronické době mají tištěné materiály svůj význam. Obzvlášť jsou-li originální, kvalitní a hodnotné.

Nabízíme spolupráci v oblasti:

  • přípravy textů všeho druhu – od dvouslovného sloganu po brožuru
  • grafického řešení, včetně filmových a foto služeb
  • korektur
  • zajištění cizojazyčných verzí
  • tisku
  • distribuce

Komunikace připravená specificky pro daný účel

Po pečlivém studiu informací i vašeho zadání, odsouhlasení hlavních cílů a ověření společného naladění připravíme plán s kreativním přístupem a vhodně zakomponujeme PR aktivity do 360ti stupňové komunikace vaší firmy, výrobku nebo služby. Naše navržené řešení bude odpovídat zadání, rozpočtu, časovým možnostem i možnostem týmu. Bude precizně naplánované a cenově detailně průhledně ohodnocené tak, aby na vás v průběhu jeho naplňování nečekala žádná nemilá překvapení. Výsledky naší práce už znáte – pro připravujeme PR, které i vás zasahuje v každodenním životě. Zeptejte se nás na detaily, které vás zajímají – rádi vám způsob našeho přemýšlení i cílení prozradíme.